Logo PPU spol. s.r.o.

PROJEKTOVÁ ČINNOST

Projektový atelier společnosti PPU spol. s r.o. sídlí v Praze 10 na sídlišti Skalka, cca 300 metrů od stanice metra trasy A - Skalka. Ateliery jsou situovány v poslením podlaží panelového domu ve Vyžlovské ulici číslo 36 / 2243.

Většina zaměstnanců společnosti má dlouholetou praxi při projektování a výstavbě jednotlivých lokalit a staveb zejména v Praze, kde se účastnili řešení od vytváření koncepce územní, přes projektové dokumentace jednotlivých stupňů až po autorské dozory při realizaci jednotlivých objektů i celých souborů staveb. Jedná se o městské inženýry, dopravní inženýry, vodohospodáře, energetiky a projektanty zabývající se oblastí životního prostředí.
Ve specielních profesích spolupracujeme se stabilním okruhem dalších projektových atelierů a projektantů či specialistů v oblasti geodezie, geologie, dendrologie, návrhu zeleně, silnoproudu, slaboproudu, atd.
Jsme tak schopni zajistit přípravné a projektové práce v oblasti dopravy a komunikací, technické infrastruktury - kanalizací, vodovodů, plynovodů, rozvodů elektrické energie, slaboproudých rozvodů (především telefonních), vytápění, a všech složek životního prostředí.
Všechny projektové práce zpracováváme v digitální podobě, grafické práce především za pomoci grafického programu AutoCad a AutoCad - Civil. Jsme schopni texty i grafické podklady přijímat z různých formátů a výsledné práce do těchto formátů opět exportovat.

Činnost společnosti PPU spol. s r.o. se soustřeďuje zejména na následující oblasti :


Doprava

- dopravní studie a dopravní řešení v územních plánech
- městské komunikace, silnice a křižovatky, rekonstrukce ulic
- dopravní řešení obytných celků a průmyslových nebo skladových areálů
- odstavné a parkovací plochy, dopravní řešení hromadných garáží
- nemotoristické komunikace (chodníky, cyklistické stezky, parkové cesty)
- dětská hřiště, hřiště pro sport
- projekty dopravního značení
- návrh dopravně inženýrských opatření
- terénní úpravy


Technická infrastruktura, vodní hospodářství

- městské inženýrství, koordinace inženýrských sítí
- kanalizace dešťové a splaškové, likvidace dešťových vod
- vodovody
- plynovody
- silnoproudé a slaboproudé rozvody
- vytápění 
- čistírny odpadních vod
- generely zásobování vodou
- generely odvodnění, úpravy vodních toků

Životní prostředí

- kapitoly vyhodnocení ŽP v územních plánech
- komplexní vyhodnocení ŽP pro jednotlivé stavby či soubory objektů
- vyhodnocení negativních vlivů dopravy na ŽP
- hlukové studie a posouzení, návrh protihlukových opatření
- měření hluku
- nakládání s odpady
- dendrologický průzkum
- vyhodnocení emisí z mobilních a stacionárních zdrojů (rozptylové studie)

Realizace staveb

- stavební a autorský dozor

Nabízené práce :

- poradenství a konzultace v oblasti dopravy, technické infrastruktury a životního prostředí
- územně plánovací dokumentace v oblasti dopravy technické infrastruktury a životního prostředí     (Urbanistické studie, územní plány, regulační plány)
- studijní práce a přípravné dokumentace v oblasti inženýrských sítí, dopravy a životního prostředí
- projektové dokumentace v oblasti dopravy, inženýrských sítí a životního prostředí (dokumentace k umístění stavby (pro územní rozhodnutí-DUR), dokumentace ke stavebnímu řízení (DSP), dokumentace pro výběr zhotovitele (DZS), realizační dokumentace (DPS) a autorský dozor (AD))
- řešení dopravy, dopravní studie, úpravy dopravního značení
- návrh dopravně inženýrských opatření, spojených se změnami dopravního režimu, uzavírkami, výstavbou, atd.
- řešení dětských hřišt a sportovních ploch
- hlukové studie, hluková měření (v obou případech jak ve venkovním tak vnitřním prostoru)
- emisně-imisní studie, rozptylové studie (jak stacionárních tak i mobilních zdrojů)
- studie a návrhy hospodaření s odpady
- dendrologické průzkumy
- vyhodnocení ostatních složek životního prostředí
- inženýring spojený s přípravou staveb ve všech stupních PD

Nabízené práce ve spolupráci s dalšími specialisty :

- geodetické práce, zaměřování stávajícího stavu
- geologické průzkumy, včetně vrtaných sond
- vyhodnocení radonového indexu

- projektové práce v oblasti průzkumů a návrhu zeleně, včetně dendrologie a ocenění stromů
- projektové práce v oblasti Územních systémů ekologické stability (ÚSES)
- práce v oblasti záborů zemědělského půdního fondu

 
Kontaktní adresa :

Vyžlovská 2243/36, 100 00  Praha 10 - Skalka, Česká republika
Tel./fax. :   420 274 812 093 - provoz, inženýrské sítě

            420 274 812 096 - inženýrské sítě
                  420 274 812 497 - doprava, komunikace, životní prostředí
                  420 274 812 537 - doprava, komunikace,
E-mail :     ppusro@seznam.cz, ppu@ppusro.cz,
www :        http://www.ppusro.cz

       

Menu

 • Úvod
 • Základní informace
 • Projektování
 • Reference
 • Kontakty
 • Volné pozice
 • Novinky

  20.05.2019
  Hledáme nové kolegy
  10.05.2019
  Nové referenční stavby 
  01.05.2013
  Jsme již 20 let na trhu
  PPU již 20 let na trhu


   Společnost PPU spol. s.r.o. je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001 : 2009    www.ppusro.cz   ppusro@seznam.cz                                                         tisk | nahoru